The Door To This Wisdom is Difficult to Enter

The Door To This Wisdom is Difficult to Enter

Tuesday, 4 March 2014

LOTUS SUTRA - 2. EXPEDIENT MEANSMyo ho ren ge kyo. Hoben-pon. Dai Ni.Sho-but͡ chi-e. Jinjin muryo.Go chi-e mon. Nange nannyu.Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi.Sho-i sha ga. Butsu zo shingon.  Hyaku sen man noku.
Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.  Muryo doho.Yumyo shojin.Myosho fu mon.Joju jinjin. Mi-zo-u ho.Zui gi sho setsu. Ishu nange.Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai.  Shuju innen. Shuju hiyu.
Ko en gonkyo. Mu shu hoben.  Indo shujo. Ryo ri sho jaku.Sho-i sha ga. Nyorai hoben.  Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon.  Muryo muge. Riki. 
Mu-sho-i. Zenjo.  Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.  Joju issai. Mi-zo-u ho.Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju fun-betsu.  Gyo ses^sho ho. 
Gonji nyunan.  Ekka shushin. Shari-hotsu.  Shu yo gon shi. 
Muryo muhen.  Mi-zo-u ho. Bus^shitsu joju.Shi shari-hotsu. Fu shu bu setsu.  Sho-i sha ga. 
Bus^sho joju.  Dai ichi ke-u. Nange shi ho.Yui butsu yo butsu. Nai no kujin.  Shoho jisso.Sho-i shoho.  Nyo ze so. Nyo ze sho.  Nyo ze tai. Nyo ze riki.
Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka.
Nyo ze ho. Nyo ze honmak^kukyo to.


No comments:

Post a Comment